Agenda ledenvergadering

                         AGENDA

 1. Voorzitter opent de vergadering
 2. 1 minuut stilte
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen 2019
 5. Financieel overzicht 2019
 6. Pauze
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Aangepast wedstrijdreglement
 10. Verdeling van de taken
 11. Bespreken wedstrijden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.